Krstné mená

Kalendár slovenských mien

Krstné mená

Zmena krstného mena

Môže sa stať, že dieťa v dospelosti nie je veľmi spokojné s menom, ktoré mu rodičia vybrali. Hlavne, keď rodičia nepomysleli na dôsledky svojho výberu a aký to bude mať dopad na psychiku dieťaťa. V takomto prípade človek uvažuje o zmene svojho mena. Aj na takéto možnosti myslí matričný úrad. Meno alebo mená či priezvisko môže zmeniť fyzická osoba na základe podanej žiadosti, poprípade žiadosťou, ktoré podali jeho zákonní zástupcovia.

Pri zmene mena samozrejme platia všetky predpisy ako pri prvom zápise do matriky. Takže nie je možné meno zmeniť a zapísať zdrobneninu, alebo skomoleninu alebo ženské meno zmeniť na mužské.

Žiadosť o zmenu mena musí dotyčný podať na mestskom úrade, alebo poverených úradoch v trvalom bydlisku žiadateľa. Pokiaľ úrad bude mať pochybnosti o gramatickej správnosti mena, môže nariadiť jazykovo-znalecký posudok.

Na zmenu mena však neexistuje právny zákon, takže nie je to zákon, ktorý by to ľudom výslovne dovoľoval alebo nariaďoval. Obvykle o zmenu mena, či priezviska ľudia žiadajú z vážnych a oprávnených dôvodov. Takže pri schvaľovaní podanej žiadosti o zmene mena sa do úvahy berú aj tieto okolnosti.